AVÍS LEGAL

 

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEBSITE

 

 

 

www.fincacanestella.com

 

 

 

1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEBSITE

 

 

 

Cellers ca n'Estella, és la titular de la pàgina website www.fincacanestella.com (d'ara endavant website), i posa a la disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat de proporcionar informació sobre els seus productes i ofertes, així com permetre la prestació de diversos serveis a través de la pròpia website.

 

 

 

Cellers ca n'Estella en qualitat de titular de la pàgina website www.fincacanestella.com, d'acord amb les prescripcions establertes en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de Desembre i en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d'11 de Julio, informa als usuaris de les condicions generals d'accés i ús de la website, així com del seu contingut legal.

 

 

 

2. AVÍS LEGAL I ACCEPTACIÓ

 

 

 

Les presents condicions generals d'ús tenen per finalitat regular l'ús de la website al que vostè acaba d'accedir que Cellers ca n'Estella posa a la disposició dels usuaris d'internet. L'accés a aquesta website és responsabilitat exclusiva dels usuaris. L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals. El citat accés té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun.

 

 

 

La utilització de la website atribueix la condició d'usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” vigents a cada moment que l'usuari accedeixi al mateix, per la qual cosa si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d'usar/accedir a aquesta website, havent d'abandonar-la, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix. Així mateix, l'accés i ús de la website per part d'un usuari s'entendrà realitzat sota la seva exclusiva responsabilitat, exonerant a Cellers ca n'Estella de qualsevol responsabilitat en la mesura en què així ho permeti la legislació aplicable.

 

 

 

Les connexions amb altres llocs website que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents condicions generals d'ús, així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs website requereixin. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida.

 

 

 

Cellers ca n'Estella es reserva el dret unilateral de modificar a qualsevol moment que estimi oportú i sense previ avís, la configuració de la present website, efectuant les modificacions que consideri oportunes contingudes a la seva pàgina website podent canviar, modificar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

 

 

 

Així mateix, Cellers ca n'Estella es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar la website a qualsevol moment. En conseqüència l'usuari ha de llegir atentament i amb deteniment el present document íntegrament.

 

 

 

3. OBJECTE

 

 

 

A través de la website, Cellers ca n'Estella facilita als usuaris l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades posades a la disposició dels usuaris per la website de Cellers ca n'Estella. Cellers ca n'Estella es reserva el dret de modificar a qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la website, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

 

 

 

4. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEBSITE

 

 

 

4.1. Accés i Utilització del Portal Web

 

 

 

L'usuari reconeix i accepta que l'accés i ús de la website i/o dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

 

 

L'accés a la website i/o als continguts inclosos en la mateixa no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del portal web i/o dels continguts inclosos en el mateix per a finalitats particulars o específics dels usuaris. Cellers ca n'Estella podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l'ús i/o accés a la website i/o als continguts, les quals hauran de ser observades pels usuaris en tot cas.

 

 

 

L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

 

 

 

Tota la informació que faciliti l'usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis, accés a continguts o àrees restringides del portal web. D'igual forma, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a Cellers ca n'Estella permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'usuari. En tot caso l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Cellers ca n'Estella o a tercers per la informació que faciliti.

 

 

 

4.2. Ús Autoritzat del Portal Web i dels Continguts.

 

 

 

Per fer ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig de control parental, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infalibles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

 

 

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la website i dels continguts, de conformitat amb la Legislació aplicable, les presents condicions generals d'ús de la website, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

 

 

 

L'usuari haurà d'abstenir-se de:

 

 

 

Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la website i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present “Avís Legal”, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;

 

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de la website, sense complir les condicions exigides per a aquest accés;

 

Provocar danys en els sistemes físics o lògics de Cellers ca n'Estella;

 

Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Cellers ca n'Estella i tercers relacionats;

 

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Cellers ca n'Estella i tercers relacionats;

 

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

 

Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de la Cellers ca n'Estella o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts;

 

Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del website i/o dels continguts;

 

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 

 

 

De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació;

 

Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratorias, difamatòries, infamantes, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

 

Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

 

Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la Llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

 

Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor; i

 

Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

 

 

 

4.3. Introducció de Links.

 

 

 

Aquells usuaris que desitgin establir un hipervínculo, enllaç o link entre el seu website i la website de Cellers ca n'Estella (el "link") hauran d'obtenir l'autorització prèvia de Cellers ca n'Estella, presentant una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic: visits@fincacanestella.com, quedant subjecte al compliment de les següents obligacions:

 

 

 

El link únicament permetrà l'accés a la website, però no podrà reproduir-ho de cap manera;

 

No s'establiran links amb altres pàgines diferents de la pàgina principal ("homepage") del portal web;

 

No es crearà un “frame” ni un “border environment” sobre el portal web;

 

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la website;

 

No es declararà ni es donarà a entendre que Cellers ca n'Estella ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats en la website en el qual s'estableix el link;

 

La website en el qual s'estableixi el link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Cellers ca n'Estella i/o a tercers, sense la seva autorització;

 

El portal web en el qual s'estableixi el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, o contraris a qualssevol drets de tercers. L'establiment del link no suposa en cap cas l'existència de relació alguna entre Cellers ca n'Estella i el propietari i/o operador de la website en la qual s'estableixi, ni el coneixement, acceptació i/o aprovació per part de la Cellers ca n'Estella dels seus continguts i/o serveis.

 

 

 

Cellers ca n'Estella en cap cas respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de la introducció de links per part de tercers, ni dels continguts, informació i/o serveis oferts en els llocs web en els quals s'hagi establert el link.

 

 

 

5. ÀREA D'ACCÉS RESTRINGIT

 

 

 

Per accedir i usar l'àrea d'accés restringit, els usuaris hauran de registrar-se amb caràcter previ emplenant un formulari de registre que aparegui en cada cas en la website. Cellers ca n'Estella es reserva el dret d'acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari. Les dades introduïdes pels usuaris en el formulari de registre hauran de ser exactes, actuals i veraços a tot moment, i seran processats per Cellers ca n'Estella en la forma indicada en la política de privadesa.

 

 

 

Els usuaris registrats seran responsables a tot moment de la custòdia de la seva clau d'accés, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament de la mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels continguts realitzat sota la clau d'un usuari registrat es reputarán realitzades per dita usuària registrada, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús. Els usuaris registrats podran modificar a qualsevol moment la seva clau exclusiva tal com s'indica en la website. En cas d'oblit de la clau o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d'accés i/o utilització per part de tercers no autoritzats, els usuaris registrats hauran de comunicar-ho immediatament a Cellers ca n'Estella, a fi que aquesta procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa.

 

 

 

6. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

 

 

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la website (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, icones, dibuixos industrials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo, etc.), estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Cellers ca n'Estella i/o a tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website. En cap cas l'accés a la website implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes, tret que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús de la website no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la website i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

 

 

 

Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Cellers ca n'Estella o el tercer titular dels drets afectats.

 

 

 

Cellers ca n'Estella autoritza als usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la website exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas s'indiqui l'origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda estrictament prohibit reproduir, copiar, comunicar públicament, distribuir, transformar o modificar els elements de la pàgina web, o vulnerar qualsevol altre dret susceptible de protecció per la llei de propietat intel·lectual o industrial, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

 

 

No es podrà establir cap vincle a la website de Cellers ca n'Estella des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de Cellers ca n'Estella.

 

 

 

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

 

 

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

 

 

Per utilitzar alguns dels serveis o accedir a determinats continguts, els usuaris han de proporcionaran prèviament a Cellers ca n'Estella certes dades de caràcter personal. L'usuari serà l'únic responsable, en cas que empleni els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

 

 

 

En relació als serveis a la disposició dels usuaris a través de registre previ, indicar que totes les dades es mantenen en la més estricta privadesa d'acord amb la legislació vigent. Cellers ca n'Estella compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus clients, proveïdors, tercers relacionats i usuaris en general, i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el que es disposa en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002 d'11 de juliol, LSSICE).

 

 

 

L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'adreça i davant el responsable del fitxer que s'indiqui en cada cas concret. D'aquesta forma, Cellers ca n'Estella pretén garantir als usuaris, el dret a la informació al moment en què es dugui a terme la recollida de les seves dades.

 

 

 

Cellers ca n'Estella posa a la disposició dels usuaris la seva política de protecció de dades de caràcter personal a l'apartat "Política de Privadesa" que es troba a la pàgina website.

 

 

 

8. COOKIES

 

 

 

Cellers ca n'Estella pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines de la website. L'usuari reconeix i accepta que Cellers ca n'Estella podrà utilitzar cookies quan un usuari navegui per la website. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari al portal. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de dita usuària. L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir als continguts presentats en la website.

 

 

 

9. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

 

 

9.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal.

 

 

 

 

Cellers ca n'Estella no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la website o d'aquells altres llocs web amb els quals s'hagi establert un link. Així mateix, Cellers ca n'Estella no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de:

 

 

 

La falta de disponibilitat o accessibilitat a la website o a aquells altres llocs amb els quals s'hagi establert un Link;

 

La interrupció en el funcionament de la website o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques i de telecomunicacions, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;

 

La falta d'idoneïtat de la website per a les necessitats específiques dels usuaris; i

 

Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de Cellers ca n'Estella.

 

 

 

Amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus en la website, Cellers ca n'Estella utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix en la website. No obstant això, Cellers ca n'Estella no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en la website introduïts per tercers aliens a Cellers ca n'Estella que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, Cellers ca n'Estella no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

 

 

 

Cellers ca n'Estella adopta diverses mesures de protecció per protegir la website i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, Cellers ca n'Estella no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d'ús de la website que fa l'usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, Cellers ca n'Estella no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest accés no autoritzat.

 

 

 

9.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal dels serveis i dels continguts pels usuaris.

 

 

 

Cellers ca n'Estella no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer de la website o els continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix. Cellers ca n'Estella no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan de la website i dels serveis. En particular, Cellers ca n'Estella no garanteix que els usuaris utilitzin la website, els serveis i els continguts de conformitat amb el present “Avís Legal” i, si escau, amb les condicions Particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Cellers ca n'Estella no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos a Cellers ca n'Estella i a altres usuaris.

 

 

 

Cellers ca n'Estella exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure's a la falta de veracitat, vigència exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen sobre si mateixos i en particular encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

 

 

 

9.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

 

 

 

Cellers ca n'Estella no edita els continguts de tercers publicats en la website i en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests continguts. Cellers ca n'Estella no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:

 

 

 

La falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i/o actualitat dels continguts originats per tercers;

 

La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;

 

Decisions o accions preses o evitades per part de l'usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionats en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

 

 

 

9.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els Links.

 

 

 

La website posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç, directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers. Cellers ca n'Estella no comprova el contingut existent en aquestes pàgines al moment en què estableix un link a les mateixes i ho fa en la creença de bona fe que tals continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, Cellers ca n'Estella es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions de dites materials.

 

 

 

Cellers ca n'Estella no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure's a:

 

 

 

El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;

 

El manteniment de la informació, continguts i serveis existents en els llocs que per algun mitjà es trobessin enllaçats;

 

La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats; i

 

La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través de la website.

 

 

 

En el cas que així ho estimi oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, Cellers ca n'Estella reconfigurará o cancel·larà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i/o lesionin els drets de tercers.

 

 

 

10. PROHIBICIÓ DE COMUNICACIONS COMERCIALS NO SOL·LICITADES REALITZADES A través DE CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA

 

 

 

Cellers ca n'Estella es compromet a no realitzar les següents accions:

 

 

 

Recaptar dades dels usuaris amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment;

 

Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;

 

Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;

 

Utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través dels serveis; i a

 

Posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir de llistes de distribució.

 

 

 

11. ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

 

 

 

Cellers ca n'Estella es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes condicions generals d'ús de la website per part d'un usuari.

 

 

 

Cellers ca n'Estella podrà retirar o suspendre a qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels serveis a aquells usuaris que incompleixin l'establert en el present “Avís Legal” i condicions d'ús.

 

 

 

12. NUL·LITAT PARCIAL

 

 

 

La declaració de qualsevol d'aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç, no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.

 

 

 

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

 

 

La prestació del servei de la website i les presents condicions generals d'ús de la website es regeixen per la Llei Espanyola i en particular per la Llei 34/2002 d'11 de Julio de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), i altres normes concordants. En la mesura en què així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

 

 

© Cellers ca n'Estella

 

Tots els Drets Reservats

 

Cellers ca n'Estella